Message de Pâques de Mgr Michel Moura, Vicaire Apostolique de Rodrigues

Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia!”

 

Oui mo bann ser, mo bann frer, zordi fet Pak, mo leker dan lazwa, nou leker dan lazwa. Lazwa parski sa semin Karem ki nou’n pran depi Mercredi des Cendres Finn amenn nou viv bann sanzman, bann konversion dan nou lavi. Et zordi, Fet Pak, nou lazwa gran parski nou’n tini ferm, par lagrass Bondié. Fet Pak donn nou fer lexperians ki vremem Zezi fer seki li dir. Li ti promet nou gro ross tombo pa pou ress ferme lor li. Samem kinn ariV. Linn pli for ki lamor. Li ti promet nou, ar li dan nou kote, nou pou réussi viv nou Karem dan lazwa ek fidelite. Samem kinn ariV pou tou seki Finn less li trap zot lame. Nou rann grass Bondié pou sa.

 

Enn moman for Karem sa lane-la, se preparasion ek selebrasion mo lordinasion ki finn bien mobiliz nou. Mo oule enkor enn fwa dir zot tou mersi pou zot lernezi, zot bann talan ki ti a l’œuvre, merci pou bann contribision zot finn amene sakenn dan so fason. Mersi sirtou pou zot lapriyer. Vremem, lagras Bondie ti pe déverse avek labondans.

 

Avek tou sa bann evenman la, nou pe santi ki dan Vicariat nou pe pran enn nouvo souffle, enn nouvo lelan. Avek zot tou, mo konfie à Zezi Resisite sakenn de nou, nou fami, nou legliz, nou pays. Ki bann zerm de Resireksion ki pe komans parett fer nou gagn enkor plis konfians dan Zezi ek avek lezot o tour de nou.

 

Parey  lapli ki pe tombe regilierman pe fekond nou later ek fer nou gagn gou re-atrap nou pios, parey ki sa zour de glwar, zour laviktwar lavi lor lamor ki nou pe selebre fer nou vinn bann semeur de vie partou kote. Bann semans-la zot lamem : semans linité, semans solidarité, semans réconciliation, semans guérison, semans positivité, semans meyer viv-ensam, etc.

 

Zezi Resisite vinn rezwenn nou dan nou bann terin ki nou bizin kiltive avek determinasion e konviksion.

 

Dan bann zour ek mois ki pe vini mo swete kontinié vizit e ekout zot, dan bann vilaz, dan bann group, dan zot bann lokipasion. Nou bizin fer plis konesans.

 

Avek lafors larezireksion ki Zezi donn nou, nou kpav dan Rodrig kontinié montre semin dan domenn prezervasion ek proteksion lenvironman nou zoli peï. Ena enkor plis l’idée ek prose ki kpav fer vinn realite. Nou lavenir ki an jeu.

 

Mo priye Bondié Papa par so garson Zezi Resisite ki lalimier paskal vinn ekler e gid nou bann zenes. Zot mem trezor nou bann fami, nou legliz, nou peï. Ki Lesegner donn zot lagrass disernman ek kouraz pou mars dan semin ki Zezi Lasours vre Lalimier, pe montre zot. Mem si savedir al kontkouran seki lasosiete pe fer briye divan zot komadir samem paradi me ki o final fer zot lavi vinn lenfer.

 

Mo osi pans bien for a bann tizanfan ek bann grandimoune, a tou bann ki pe pass par bann moman difisil en se moman. Ki Zezi vinker tombo vinn ranforsi zot lasante, zot moral e zot lafwa. Ki li gard zot dan so gran tandress.

 

Zezi Resisite avek nou, li dan nou. Anou viv en resisite!!! Bonne fet Pak zot tou!

 

Mgr Michel Moura

Vicaire Apostolique de Rodrigues.

Event Date:

Media:

Inscrivez-vous à notre Newsletter

Évѐque de Port-Louis
  • Lundi à vendredi
    08h00 à 16h00

  • Tel: 208 30 68
  • Fax: 208 66 07
  • Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

  • 13 Rue Mgr-Gonin
    Port-Louis


Copyright 2022 | Le Diocèse de Port-Louis |  Terms and Conditions |  Privacy Policy

Brand online by Nova Interaction